Facebook Twitter Google Home

General English word meaning in Tamil - Definition and translation in Tamil

தமிழ் இஂக்லீஶ் EnglishTamil
சக்தியுடையவன் ஏபல் Able caktiyutaiyavan
மேலே அபவ் Above mele
இல்லாததற்கு ஆப்ஸெந்ஸ் Absence illatatarku
இருக்காது அப்செந்ட் Absent irukkatu
முழுமையான ஆப்ஸொல்யூட் Absolute mulumaiyana
வன்கொடுமை அப்யூஸ் Abuse vankotumai
ஏற்கவும் ஆக்ஸெப்ட் Accept erkavum
விபத்து ஆக்ஸிடெஂட் Accident vipattu
படி அகார்‌டிஂக் According pati
அதன்படி அகார்டிஂக்லீ Accordingly atanpati
கணக்கு அகௌஂட் Account kanakku
ஒப்புக்கொண்டுள்ள அக்நாலெட்ஜ் Acknowledge oppukkontulla
அதிரடி ஆக்ஶந் Action atirati
உண்மையில் ஆக்ச்யுவலீ Actually unmaiyil
முகவரி அட்ரெஸ் Address mukavari
ஒழுங்குபடுத்தவும் அட்ஜஸ்ட் Adjust olunkupatuttavum
அறிவுரை அட்வைஸ் Advice arivurai
ஆலோசகர் ஆட்வைஸர் Advisor alocakar
பிறகு ஆஃப்டர் After piraku
சிறிது நேரம் கழித்து ஆஃப்டர் ஸம் தீமே After some time ciritu neram kalittu
மதியம் ஆஃப்டர்‌நூந் Afternoon matiyam
மீண்டும் அகைந் Again mintum
மீண்டும் மீண்டும் அகைந் அண்ட் அகைந் Again and again mintum mintum
நோக்கம் ஐம் Aim nokkam
விமான ஏர் Air vimana
விமான ஏர்‌போர்ட் Airport vimana
அனைத்து ஆல் All anaittu
அனைத்து அணி ஆல் டீம் All team anaittu ani
அனைத்து மொத்த ஆல் தொட்டால் All total anaittu motta
குற்றச்சாட்டு அலிகேஶந் Allegation kurraccattu
பாதாம் ஆமஂட் Almond patam
தனியாக அலோந் Alone taniyaka
சேர்ந்து அலாஂக் Along cerntu
முன்பே ஆல்‌ரெடீ Already munpe
சரி ஆல்‌ரைட் Alright cari
மாற்று ஆல்டர்‌நேட் Alternate marru
எப்போதும் ஆல்வேஸ் Always eppotum
திருத்தம் அமெஂட்‌மெஂட் Amendment tiruttam
மேலும் அண்ட் And melum
கோபம் ஆஂக்ரீ Angry kopam
விலங்குகள் அணிமல்ஸ் Animals vilankukal
மற்றொரு அநதர் Another marroru
எந்த விஷயம் அணி திங் any thing enta viṣayam
யாரும் எநிவந் anyone yarum
ஒரு பழம் ஆபல் Apple Oru palam
விண்ணப்பிக்கவும் அப்லை Apply vinnappikkavum
நியமனம் அபாயஂட்‌மெஂட் Appointment niyamanam
பகுதி ஏரியா Area pakuti
வாதிடுகிகிறது ஆர்க்யூ Argue vatitukikiratu
வாதம் ஆர்க்யுமெஂட் Argument vatam
ஏற்பாடு அரேஂஜ் Arrange erpatu
வந்துசேரும் நேரம் அரைவல் தீமே Arrival time vantucerum neram
கலை ஆர்ட் Art kalai
கலைஞர் அர்த்ிஸ்த் Artist kalainar
ஒதுக்கவும் அஸைந் Assign otukkavum
குறைந்தது அத் லீஸ்ட் At least kuraintatu
தாக்குதல் அட்யாக் Attack takkutal
பங்கேற்கவும் அடெஂட் Attend pankerkavum
தெனாவட்டு ஆடிட்யூட் Attitude tenavattu
தானாக ஆடொம்யாடிகலீ Automatically tanaka
தவிர்க்கவும் அவாய்ட் Avoid tavirkkavum
நன்கு அறிந்தவனாக அவேர் Aware nanku arintavanaka
விழிப்புணர்வு அவேர்நெஸ் Awareness vilippunarvu
இளங்கலை ப்யாசலர் Bachelor ilankalai
மீண்டும் ப்யாக் Back mintum
பின்புறம் ப்யாக் ஸைட் Back side pinpuram
சின்னம் ப்யாட்ஜ் Badge Cinnam
பை பக் Bag pai
ஜாமீன் பைய்ல் Bail jamin
வழுக்கை பால்ட் Bald valukkai
பலூன் பெலூந் Balloon palun
தடை பண் Ban tatai
வாழை பாணன Banana valai
வளையல்கள் ப்யாஂகல்ஸ் Bangles valaiyalkal
திவாலான ப்யாஂக்ரப்ட் Bankrupt tivalana
குளியல் பாத் Bath kuliyal
குளியல் பாத்‌ரூம் Bathroom kuliyal
இருக்கவும் பே Be irukkavum
அவரை விதை பீந்ஸ் Beans Avarai vitai
கரடி பேர் Bear karati
அடிக்கவும் பீட் Beat atikkavum
அழகான ப்யூடிஃபுல் Beautiful alakana
ஏனெனில் பிகாஸ் Because enenil
சென்றிருக்கிறீர்களா பிந் Been cenrirukkirirkala
செங்கிழங்கு பெயெட்ரூட் Beetroot Cenkilanku
முன் பிஃபோர் Before mun
நடத்தை பிஹேவியர் Behaviour natattai
இருப்பது பேங்க் Being iruppatu
கீழே பிலோ Below kile
நன்மை பெநிஃபிட் Benefit nanmai
சிறந்த பெஸ்ட் Best ciranta
சிறந்த பெடர் Better ciranta
அப்பால் பியாஂட் Beyond appal
பெரிய பிக் Big periya
பிறப்பு பர்த் Birth pirappu
பிறந்த நாள் பர்த்‌டே Birthday piranta nal
கசப்பான பிட்டர் Bitter kacappana
கருப்பு ப்ல்யாக் Black karuppu
மழுப்பலாக ப்ல்யாஂட்லீ Blandly maluppalaka
இரத்த ப்லட் Blood iratta
நீல ப்லூ Blue nila
படகு போட் Boat pataku
உடல் பொதி Body utal
புத்தக புக் Book puttaka
இரண்டு போத் both irantu
தொந்தரவு பாதர் Bother tontaravu
சுரைக்காய் பாடல் கோர்ட் Bottle Gourd curaikkay
துணிச்சலான ப்ரேவ் Brave tuniccalana
இடைவெளி ப்ரேக் Break itaiveli
காலை உணவு ப்ரேக்‌ஃபாஸ்ட் Breakfast kalai unavu
மூச்சு ப்ரெத் Breath muccu
சுவாசம் ப்ரீதிஂக் Breathing cuvacam
லஞ்சம் ப்ரைப் Bribe lancam
பெண் ப்ரைட் Bride pen
மணமகன் ப்ரைட்‌க்ரூம் Bridegroom manamakan
பாலம் ப்ரிட்ஜ் Bridge palam
விளக்குமாறு ப்ரூம் Broom vilakkumaru
சகோதரர் ப்ரதர் Brother cakotarar
எருமை பஃபேலோ Buffalo erumai
பஃபே பஃபெ BUFFET paḥpe
மொத்த பல்க் Bulk motta
வெடிப்பு பர்ஸ்ட் Burst vetippu
பிஸியாக பூசி Busy pisiyaka
ஆனால் புட் But anal
மூலம் பி By mulam
முட்டைக்கோஸ் க்யாப்பேஜ் Cabbage muttaikkos
கூண்டு கேஜ் Cage kuntu
அழைப்பு கால் Call alaippu
அழைப்பை கால் அடெஂட் Call Attend alaippai
என்று அழைக்கப்படும் கால்ட் Called enru alaikkappatum
ஒட்டக க்யாமல் Camel ottaka
முடியும் க்யாந் Can mutiyum
பிடிப்பு க்யாப்சர் Capture pitippu
பராமரிப்பு கேர் Care paramarippu
வாழ்க்கை கரியர் career Valkkai
வாழ்க்கை கரியர் Career valkkai
கவனக்குறைவாக கேர்லெஸ் Careless kavanakkuraivaka
காய் வகை க்யாரொட் Carrot Kay vakai
அட்டைப்பெட்டி கார்‌டந் Carton attaippetti
பண க்யாஶ் Cash pana
முந்திரி க்யாஶ்யூ நூட் Cashew nut muntiri
சாதாரண க்யாஷுவல் Casual catarana
பூனை க்யாட் Cat punai
க்யாச் Catch pa
பகுப்பு கெடெகரீ Category pakuppu
உணவு விநியோகம் கேடரிஂக் Catering unavu viniyokam
பூக் கோசு காலேஃப்லாவர் Cauliflower Puk kocu
காரணம் காஸ் Cause karanam
கொண்டாடு ஸெலெப்ரேட் Celebrate kontatu
விழா ஸெரெமநீ Ceremony vila
சான்றளிக்கவும் ஸர்டிஃபை Certify canralikkavum
சவால் ச்யாலெஂஜ் Challenge caval
வாய்ப்புகளை சாந்ஸஸ் Chances vayppukalai
மாற்றம் சங்கே Change marram
வசூலிக்க சார்ஜ் Charge vaculikka
அற சரிதி Charity ara
மலிவான சீப் cheap malivana
மலிவான சீபர் Cheaper malivana
ஏமாற்றுக்காரன் செஅதேர் Cheater emarrukkaran
குழந்தை சைல்ட் Child kulantai
மிளகாய் சில்லி Chilli milakay
பரப்பு ஸர்க்யுலேட் Circulate parappu
சர்கம்ஸ்டன்ஸ் ஸர்கம்ஸ்ட்யாந்ஸ் Circumstance carkamstans
நகரத்தை ஸிடீ City nakarattai
வகுப்பு க்லாஸ் Class vakuppu
சுத்தமான க்லீந் Clean cuttamana
தெளிவு க்லியர் Clear telivu
மூடு க்லோஸ் Close mutu
துணி க்லாத் Cloth tuni
மேகங்கள் க்லௌட்ஸ் Clouds mekankal
அடைப்பான் காக் Cock ataippan
தேங்காய் கோகநட் Coconut tenkay
குளிர் கோல்ட் Cold kulir
சுருக்கு கொல்யாப்ஸ் Collapse curukku
நண்பருக்கு கொலீக் Colleague nanparukku
சேகரிக்க கலெக்ட் Collect cekarikka
கல்லூரி காலேஜ் College kalluri
வர்ண கலர் Colour varna
ஒன்றிணைத்தல் கஂபைந் Combine onrinaittal
வரும் கமிஂக் Coming varum
முழுமையான கஂப்லீட் Complete mulumaiyana
சிக்கலான காஂப்லிகேடெட் Complicated cikkalana
சிக்கல் காஂப்லிகேஶந் Complication cikkal
எழுதவும் கஂபோஸ் Compose elutavum
கட்டாயப்படுத்துவது கஂபல்ஶந் Compulsion kattayappatuttuvatu
கட்டாய கஂபல்ஸரீ Compulsory kattaya
நிபந்தனைகள் கஂடீஶந் Condition nipantanaikal
நம்பிக்கை காந்ஃபிடெந்ஸ் Confidence nampikkai
மிகுந்த நம்பிக்கையோடு காந்ஃபிடெஂட் Confident mikunta nampikkaiyotu
மோதல்கள் காந்ஃப்லிக்ட்ஸ் Conflicts motalkal
குழப்ப கந்ஃப்யூஸ் Confuse kulappa
வாழ்த்துக்கள் கஂக்ர்யாஜுலேஶந் Congratulation valttukkal
கவனியுங்கள் கந்ஸிடர் Consider kavaniyunkal
நிலையான காந்ஸ்டெஂட் Constant nilaiyana
கட்டுமான கந்ஸ்ட்ரக்ஶந் Construction kattumana
ஆலோசிக்கவும் கந்ஸல்ட் Consult alocikkavum
சாப்பிடவும் கந்ஸ்யூம் Consume cappitavum
நுகர்வோர் கந்ஸ்யூமர் Consumer nukarvor
தொடர்பு காஂட்யாக்ட் Contact totarpu
பங்களிப்பு காஂட்ரிப்யூஶந் Contribution pankalippu
சேதாரமாவதை கந்வே Convey cetaramavatai
வேக வை குக் Cook Veka vai
சமையல் குகிஂக் Cooking camaiyal
குளிர் கூல் Cool kulir
ஒருங்கிணைப்பு கொவார்டிநேஶந் Coordination orunkinaippu
கொத்தமல்லி இலை கோரியாந்‌டர் லீவ்ஸ் Coriander leaves kottamalli ilai
சோளம் கார்ந் Corn colam
ஊழல் கரப்ஶந் Corruption ulal
நாடு கஂட்ரீ Country natu
ஜோடி கபல் Couple joti
மாட்டு கௌ Cow mattu
வெடி க்ர்யாகர் Cracker veti
குற்றவியல் க்ரிமிநல் Criminal kurraviyal
கடந்து க்ராஸ் Cross katantu
காகம் க்ரோ Crow kakam
கூடங்களின் க்ரௌட் Crowd kutankalin
வெள்ளரிக்காய் க்யூகம்‌பர் Cucumber vellarikkay
கலாச்சாரம் கல்சர் Culture kalaccaram
விருப்ப கஸ்டம் Custom viruppa
வாடிக்கையாளர் கஸ்டமர் Customer vatikkaiyalar
டெய்லி தைழி Daily teyli
பாதிப்பு ட்யாமேஜ் Damage patippu
நடன ட்யாந்ஸ் Dance natana
ஆபத்து டேஂஜர் Danger apattu
இருண்ட தார்க் Dark irunta
இருள் டார்க்‌நெஸ் Darkness irul
விடியல் டாந் Dawn vitiyal
நாள் தாய் Day nal
நாளை மறுநாள் தாய் ஆஃப்டர் டுமாரோ Day after tomorrow nalai marunal
நேற்றுமுன் தினம் தாய் பிஃபோர் யெஸ்டர்‌டே Day before yesterday nerrumun tinam
நாட்கள் தாய்ச் Days natkal
நாள் நேரம் தாய்-தீமே Day-time nal neram
இறந்த டெட் Dead iranta
அன்பே டியர் Dear anpe
இறப்பு டெத் Death irappu
முடிவெடுக்கவும் டிஸைட் Decide mutivetukkavum
அறிவிக்க டிக்லேர் Declare arivikka
அலங்கரிக்க டெகரேட் Decorate alankarikka
அலங்காரம் டெகொரேஶந் Decoration alankaram
சமர்ப்பிக்கிறேன் டெடிகேட் Dedicate camarppikkiren
ஆழமான டீப் Deep alamana
பென்னி டீபர் Deeper penni
ஆழமான தீப்னெஸ்ச் Deepness alamana
மான் டியர் Deer man
பாதுகாப்பு டிஃபெந்ஸ் Defence patukappu
ருசியான டெலீஶியஸ் Delicious ruciyana
விநியோக டெலிவரீ Delivery viniyoka
இடிக்க டிமாலிஶ் Demolish itikka
சார்ந்திருக்கிறது டிபெஂட் Depend carntirukkiratu
சார்ந்திருத்தல் டிபெஂடெந்ஸ் Dependence carntiruttal
சார்ந்திருத்தல் டிபெஂடெந்ஸீ Dependency carntiruttal
வைப்பு டெபாஸிட் Deposit vaippu
அழிக்க டெஸ்ட்ராய் Destroy alikka
உரையாடல் டையலோக் Dialog uraiyatal
வயிற்றுப்போக்கு தியர்ர்ே Diarrhea vayirruppokku
உணவு டையெட் Diet unavu
வெவ்வேறு டிஃபரெஂட் Different vevveru
இரவு டிந்நர் Dinner iravu
இராஜதந்திர டிப்லொம்யாடிக் Diplomatic irajatantira
அழுக்கு டர்டீ Dirty alukku
தள்ளுபடி டிஸ்‌கௌஂட் Discount tallupati
சொற்பொழிவு டிஸ்கொர்ஸ் Discourse corpolivu
ஆலோசிக்க டிஸ்‌கஸ் Discuss alocikka
நோய் டிஸீஸ் Disease noy
தூரம் டிஸ்டெந்ஸ் Distance turam
மருத்துவர் டாக்டர் Doctor maruttuvar
நாய் டொக் Dog nay
அகராதி டோநேட் Donate akarati
நன்கொடை டொநேஶந் Donation nankotai
கழுதை டொஂகீ Donkey kalutai
கதவுகள் டோர்ஸ் Doors katavukal
டோஸ டோஸ் Dose tosa
இரட்டை டபல் Double irattai
சந்தேகம் டௌட் Doubt cantekam
கீழே டௌந் Down kile
வரதட்சணை டௌரீ Dowry varatatcanai
வரையவும் ட்ரா Draw varaiyavum
கனவு ட்ரீம் Dream kanavu
குடியும் ட்ரிஂக் Drink kutiyum
இயக்கி ட்ரைவ் Drive iyakki
இயக்கி ட்ரைவர் Driver iyakki
கைவிட ட்ராப் Drop kaivita
வறட்சி ட்ரௌட் DROUGHT varatci
மருந்து ட்ரக் Drug maruntu
உலர் ; ட்ராஇ திரி Dry ular
உலர் திராட்சை திரி க்ரேப்ஸ் Dry grapes ular tiratcai
வாத்து டக் Duck Vattu
காரணமாக ட்யூ Due karanamaka
தூவல் டஸ்டிஂக் Dusting tuval
ஆர்வத்தால் ஈகர் Eager arvattal
கழுகு ஈகல் Eagle kaluku
காது வளையங்கள் இயர் ரிஂக்ஸ் Ear rings katu valaiyankal
ஆரம்பகால அர்லீ Early arampakala
சம்பாதிக்க அர்ந் Earn campatikka
காதுகள் இயர்ஸ் Ears katukal
பூமியின் அர்த் Earth pumiyin
எளிதாக ஈஸிலீ Easily elitaka
சாப்பிட ஈட் Eat chappita
பொருளாதார எகநாமிக் Economic porulatara
கல்வி எஜுகேஶந் Education kalvi
விளைவு எஃபெக்ட் Effect vilaivu
விளைவு எஃபெக்ட் Effect vilaivu
பயனுள்ள எஃபெக்டிவ் Effective payanulla
தேர்தல் எலெக்ஶந் Election tertal
மின்சாரம் எலெக்ட்ரிஸிடீ Electricity mincharam
யானை எலிஃபெஂட் Elephant yanai
அகற்ற எலிமிநேட் Eliminate akarra
அவசரகால கதவு எமர்ஜெந்ஸீ எக்ஸிட் Emergency exit avacharakala katavu
வெற்று எஂப்டீ Empty verru
அனுபவிக்க எஂஜாய் Enjoy anupavikka
பொழுதுபோக்கு எஂடர்‌டேந்‌மெஂட் Entertainment polutupokku
சம ஈக்வல் Equal chama
சம ஈக்வல் Equal chama
மதிப்பீடு எஸ்டிமேட் Estimate matippitu
கணிப்பு எஸ்டிமேஶந் Estimation kanippu
கூட ஈவந் Even kuta
மாலை ஈவ்நிஂக் Evening malai
ஒவ்வொரு எவெரீ Every ovvoru
எல்லாம் எவெரிதிஂக் everything ellam
ஆதாரம் எவிடெந்ஸ் Evidence ataram
சரியான எக்ஸ்யாக்ட் Exact cariyana
சரியாக எக்ஸ்யாக்ட்லீ Exactly cariyaka
தேர்வு எக்ஸ்யாம் Exam tervu
பரீட்சை எக்ஸ்யாமிநேஶந் Examination paritcai
பரிமாற்றம் எக்ஸ்‌சேஂஜ் Exchange parimarram
தூண்டு எக்ஸைட் Excite Annealing
மன்னியுங்கள்இன்னும் எக்ஸ்‌க்யூஸ் Excuse manniyunkalinnum
இருக்கிறது எக்ஸிஸ்ட் Exist irukkiratu
வெளியேறு எக்ஸிட் Exit veliyeru
செலவு எக்ஸ்‌பெந்ஸ் Expense celavu
விலை எக்ஸ்‌பெந்ஸிவ் expensive vilai
அனுபவம் எக்ஸ்‌பீரியெந்ஸ்ட் Experienced anupavam
நிபுணர் எக்ஸ்‌பர்ட் Expert nipunar
விளக்கவும் எக்ஸ்‌ப்லேந் Explain vilakkavum
விளக்கம் எக்ஸ்‌ப்லநேஶந் Explanation vilakkam
ஏற்றுமதி எக்ஸ்‌போர்ட் Export errumati
கூடுதல் எக்ஸ்‌ட்ரா Extra kututal
கண்கள் ஐஸ் Eyes Kankal
முகம் ஃபேஸ் Face mukam
வசதி ஃபேஸிலிடீ Facility vacati
தொழிற்சாலை ஃப்யாக்டரீ Factory tolircalai
தோல்வி ஃபேல் Fail tolvi
நம்பிக்கை ஃபேத் Faith nampikkai
வீழ்ச்சி ஃபால் Fall vilcci
பொய்யா ஃபால்ஸ் FALSE poyya
குடும்ப ஃப்யாமிலீ Family kutumpa
பிரபல ஃபேமஸ் Famous pirapala
கட்டணம் பற்றி ஃபேர் Fare kattanam parri
விரைவு ஃபாஸ்ட் Fast viraivu
கொழுப்பு ஃப்யாட் Fat koluppu
விதி ஃபேட் Fate viti
பிதா ஃபாதர் Father pita
அருட்கொடையைப் ஃபேவர் Favour arutkotaiyaip
பயம் ஃபியர் Fear payam
அம்சம் ஃபீசர் feature amcam
பிப்ரவரி ஃபெப்ருவரீ February pipravari
உணர ஃபீல் Feel Uṇara
விழா ஃபெஸ்டிவல் Festival vila
காய்ச்சல் ஃபீவர் Fever kayccal
சில ஃப்யூ few cila
நிரப்பவும் ஃபில் Fill nirappavum
இறுதியாக ஃபைநலீ Finally irutiyaka
கண்டுபிடி ஃபைஂட் Find kantupiti
நல்லது ஃபைந் Fine nallatu
விரல் ஃபிஂகர் Finger viral
பினிஷ் ஃபிநிஶ் Finish piniṣ
தீ ஃபையர் Fire ti
மீன் ஃபிஶ் Fish min
சரி ஃபிக்ஸ் Fix cari
விமான ஃப்லைட் Flight vimana
தரை ஃப்லோர் Floor tarai
மலர் ஃப்லவர் Flower malar
பறிப்பு ஃப்லஶ் Flush parippu
மூடுபனி ஃபாக் Fog mutupani
உணவு ஃபுட் Food unavu
முட்டாள், ஃபூல் Fool muttal,
ஐந்து ஃபார் For aintu
கட்டாயப்படுத்தி ஃபோர்ஸ்ஃபுலீ forcefully kattayappatutti
நெற்றியில் ஃபோர்ஹெட் Forehead nerriyil
வெளியுறவு ஃபாரிந் Foreign veliyuravu
முறையான ஃபார்மல் Formal muraiyana
கோட்டை ஃபோர்ட் Fort kottai
அதிர்ஷ்டம் ஃபார்சூந் Fortune Atirṣtam
நரி ஃபாக்ஸ் Fox Nari
இலவச ஃப்ரீ Free ilavaca
வெள்ளிக்கிழமை ஃப்ரைடே Friday vellikkilamai
நண்பர் ஃப்ரெஂட் Friend nanpar
தவளை ஃப்ராக் Frog tavalai
யாரை இருந்து ஃப்ரம் ஹூம் from whom yarai iruntu
எரிபொருள் ஃப்யுயெல் Fuel eriporul
முழு ஃபுல் Full mulu
வேடிக்கை ஃபந் Fun vetikkai
நிதி ஃபஂட் Fund niti
கெயின் கைந் Gain keyin
குப்பை கூளங்கள் கார்பேஜ் Garbage kuppai kulankal
கார்டன் கார்டந் Garden kartan
பூண்டு கார்லிக் Garlic puntu
எரிவாயு காஸ் Gas erivayu
சேகரிக்கவும் காதேர் Gather cekarikkavum
பொது ஜநரல் General potu
கிருமிகளுக்கு ஜர்ம் Germ kirumikalukku
பெறவும் கேட் Get peravum
பரிசு கிப்ட் Gift paricu
இஞ்சி ஜிந்‌ஜர் Ginger inci
கொடு கிவ் Give kotu
குளோப் க்லப் Globe kulop
ஆடு கோட் Goat atu
கடவுள் கோட் God katavul
தேவி காடெஸ் Goddess tevi
தங்கம் கோல்ட் Gold tankam
கோல்டன் கோல்டந் Golden koltan
நல்ல குட் Good nalla
காலை வணக்கம் குட் மார்நிஂக் Good morning kalai vanakkam
காட் கோட் Got kat
அரசு கவர்ந்‌மெஂட் Government aracu
வழங்கு கிரன்ட் Grant Valanku
திராட்சை க்ரேப்ஸ் Grapes tiratcai
பெரிய க்ரேட் Great Periya
பச்சை க்ரீந் Green paccai
பச்சை பட்டாணி க்ரீந் பீஸ் Green peas paccai pattani
நிலக்கடலை க்ரௌந்‌ட்நட் Groundnut nilakkatalai
குழு க்ரூப் Group kulu
விருந்தினர் கெஸ்ட் Guest viruntinar
வழிகாட்டல் கைடெந்ஸ் Guidance valikattal
துப்பாக்கி கூன் Gun tuppakki
பழக்கம் ஹ்யாபிட் Habit palakkam
இருந்தது ஹாட் Had iruntatu
முடி ஹேர் Hair muti
கை ஹாண்ட் Hand kai
அழகன் ஹ்யாஂட்‌ஸம் Handsome alakan
தொங்கு ஹ்யாஂக் Hang Tonku
கடின ஹார்ட் Hard Katina
காயம் ஹார்ம் Harm kayam
தொப்பி ஹாட் Hat Toppi
இல்லை ஹ்யாவ் Have illai
அவர் ஹே he avar
தலைமை ஹெட் Head talaimai
தலைமை ஹெட் Head talaimai
தலைவலி ஹெடேக்ஸ் Headaches talaivali
சுகாதாரம் ஹெல்த் Health cukataram
ஆரோக்கியமான ஹெல்தீ Healthy arokkiyamana
கேளுங்கள் ஹியர் Hear kelunkal
வெப்ப ஹீட் Heat veppa
சொர்க்கம் ஹெவெந் Heaven Corkkam
பெரும் மழை, ஹெவீ ரேந் Heavy rain perum malai,
குதிகால் ஹீல் Heel Kutikal
ஹலோ ஹெலோ Hello halo
உதவும் ஹெல்ப் Help utavum
உதவி ஹெல்‌பர் Helper utavi
அவள் ஹேர் her aval
இங்கே ஹியர் Here inke
பாரம்பரிய ஹெரிடேஜ் Heritage parampariya
தயக்கத்திற்கு ஹெஸிடேஶந் Hesitation tayakkattirku
உயர் ஹை High uyar
காய்ச்சல் ஹை ஃபீவர் High fever kayccal
மலை ஹில் Hill Malai
அவரை ஹீம் him avarai
நியமித்தல் ஹையர் Hire niyamittal
அவரது ஹிஸ் his avaratu
வரலாறு ஹிஸ்டரீ History varalaru
அடி ஹித் Hit Ati
துளை ஹோல் Hole tulai
முகப்பு ஹோம் Home mukappu
நேர்மையான ஆநெஸ்ட் Honest nermaiyana
தேன் ஹநீ Honey ten
நீதிபதியே ஆநர் Honour nitipatiye
நம்புகிறேன் ஹோப் Hope nampukiren
ஜாதகம் ஹாரொஸ்கோப் Horoscope jatakam
திகில் படங்கள் ஹாரர் Horror tikil patankal
குதிரை ஹார்ஸ் Horse kutirai
மருத்துவமனையில் ஹாஸ்பீடலைஸ்ட் Hospitalized maruttuvamanaiyil
சூடான ஹோட் Hot cutana
ஒருமணிநேரம் அவர் Hour Orumanineram
எப்படி ஹௌ How eppati
எனினும் ஹவெவர் However eninum
பெரிய ஹ்யூஜ் Huge periya
மனித ஹ்யூமந் Human manita
எளிமையான ஹஂபல் Humble elimaiyana
நூறு ஹஂட்ரெட் Hundred nuru
பசி ஹஂக்ரீ Hungry paci
சீக்கிரம் ஹரீ Hurry cikkiram
நான் I nan
சீர்மை ஐடீயல் Ideal Cirmai
முட்டாள் ஈடியட் Idiot Muttal
சட்டவிரோத இல்லீகல் Illegal cattavirota
உடனடியாக இமீடீயேட்லீ Immediately utanatiyaka
தாக்கம் இஂப்யாக்ட் Impact takkam
இறக்குமதி இம்போற்ட் Import irakkumati
திணிக்கவும் இஂபோஸ் impose tinikkavum
சாத்தியமற்றது இஂபாஸிபல் Impossible Cattiyamarratu
மேம்படுத்தல் இஂப்ரூவ்மெஂட் Improvement mempatuttal
இடையில் இன்-பிட்வீந் In-between itaiyil
வருமான இந்‌கம் Income varumana
உண்மையில் இந்‌டீட் Indeed unmaiyil
சுதந்திர இந்‌டிபெஂடெஂட் Independent cutantira
அறிவிக்கவும் இந்‌ஃபார்ம் Inform arivikkavum
தகவல் இந்ஃபர்மேஶந் Information takaval
காயம் இஂஜுரீ Injury kayam
பூச்சி இந்ஸெக்ட் Insect pucci
நுழைக்கவும் இந்‌ஸர்ட் Insert nulaikkavum
வழிமுறைகள் இந்ஸ்ட்ரக்ஶந்ஸ் Instructions valimuraikal
காப்பீடு இந்ஶுர் Insure kappitu
வட்டி இஂட்ரெஸ்ட் Interest vatti
சுவாரஸ்யமான இஂட்ரெஸ்டிஂக் Interesting cuvarasyamana
அழைக்கவும் இந்வைட் Invite alaikkavum
வெளியீடு இஶ்யூ Issue veliyitu
அது இத் It Atu
பலாப்பழம் ஜாக்கப்ருட் Jackfruit palappalam
நகை ஜ்யூவலரீ Jewellery Nakai
விகடம் ஜோக் Joke Vikatam
சந்தி ஜஂக்ஶந் Junction canti
இளைய ஜூநியர் Junior Ilaiya
வெறும் ஜஸ்ட் Just verum
வைத்திருக்கவும் கீப் Keep vaittirukkavum
முக்கிய கெய் Key mukkiya
கிட் / குழந்தைகள் கிட் / கீட்ஸ் Kid / Kids kit/ kulantaikal
வகையான ; வகை கைஂட் Kind Vakaiyana; vakai
தயவுசெய்து கைஂட்லீ Kindly tayavuceytu
ராஜா கிங் King Raja
சமையலறை கிசந் Kitchen camaiyalarai
முழங்கால்கள் நீஸ் Knees mulankalkal
அறிய நோ Know ariya
அறிவு நாலெஜ் Knowledge arivu
அறிந்த நோந் Known arinta
தொழிலாளர் லேபர் Labour tolilalar
பற்றாக்குறை ல்யாக் Lack parrakkurai
ஏரி ளக்கே Lake eri
கடந்த முறை லாஸ்ட் தீமே Last time katanta murai
தாமதமாக லேட் Late Tamatamaka
பின்னர் லேடர் Later pinnar
சிரிப்பு லாஃப் Laugh cirippu
தலைவர் லீடர் Leader talaivar
விடவும் லீவ் Leave vitavum
விரிவுரை லெக்சர் Lecture virivurai
சட்ட லீகல் Legal catta
கால்கள் லெக்ஸ் Legs kalkal
எலுமிச்சை லெமந் Lemon elumiccai
பாடம் லெஸந் Lesson patam
கடிதங்கள் லெடர்ஸ் Letters katitankal
பொய் லை Lie poy
வாழ்க்கை லைஃப் Life valkkai
இயங்கு ஏணி லிஃப்ட் Lift Iyanku eni
ஒளி லைட் Light oli
போன்ற லைக் Like ponra
சிங்கம் லையந் Lion cinkam
உதடுகள் லிப்ஸ் Lips utatukal
திரவ லிக்விட் Liquid tirava
பட்டியல் லிஸ்ட் List pattiyal
கேள் லிஸந் Listen kel
கல்வி கற்றவர்கள் லிடரேட் Literate kalvi karravarkal
இலக்கியம் லிடரேசர் Literature ilakkiyam
கொஞ்சம் லிட்ல் பிட் Little bit koncam
நேரடி லிவ் Live nerati
கடன் வழங்கும் லோந் Loan katan valankum
உள்ளூர் லோகல் Local ullur
இடம் லோகேஶந் Location itam
பூட்டு லாக் Lock puttu
நீண்ட லாஂக் Long ninta
கண்ணி லூப் Loop kanni
தளர்வான லூஸ் Loose talarvana
தளர்வான இயக்கம் லூஸ் மோஶந் Loose motion talarvana iyakkam
தளர்வான நிதானத்தை லூஸ் டெஂபர் Loose temper talarvana nitanattai
இழப்பு லாஸ் Loss ilappu
இழந்த லாஸ்ட் Lost ilanta
நிறைய லோட் Lot niraiya
காதல் லவ் Love katal
அழகான லவ்லீ Lovely alakana
குறைந்த லோ Low kurainta
அதிர்ஷ்டவசமாக லகிலீ Luckily atirṣtavacamaka
அதிர்ஷ்டம் லகீ Lucky atirṣtam
மதிய உணவு லஂச் Lunch matiya unavu
பாடல் லிரிக் Lyric patal
இயந்திரம் மஶீந் Machine iyantiram
மாய ம்யாஜிக் Magic maya
பணிப் பெண் மைத் Maid panip pen
பராமரிக்கவும் மேந்‌டேந் Maintain paramarikkavum
முக்கிய மேஜர் Major mukkiya
செய்ய மாக்கே Make ceyya
நாயகன் மன் Man nayakan
நிர்வகிக்கவும் ம்யாநேஜ் Manage nirvakikkavum
மா ம்யாஂகொ Mango ma
பல மணி many pala
பல முறை மணி டைம்ஸ் Many times pala murai
சந்தை மார்க்கெட் Market cantai
திருமண ம்யாரேஜ் Marriage tirumana
மூடி மறைக்கின்றன மாஸ்க் Mask muti maraikkinrana
உருவுதல் மஸாஜ் Massage Uruvutal
எனக்கு மே Me enakku
மருத்துவ மெடிகல் Medical maruttuva
மருத்துவம் மெடிஸிந் Medicine maruttuvam
கூட்டம் மீடிஂக் Meeting kuttam
உருகி மெல்ட் Melt uruki
உறுப்பினர் மெஂபர்ஸ் Members uruppinar
நினைவகம் மெமோரீ Memory ninaivakam
மனநிலை மெந்‌ட்யாலிடீ Mentality mananilai
நள்ளிரவு மிட்‌நைட் Midnight nalliravu
பால் மிழ்க் Milk pal
என்னுடைய மைந் Mine ennutaiya
சுரங்க மைநர் Miner curanka
அமைச்சர் மிநிஸ்டர் Minister amaiccar
புதினா மிஂட் Mint putina
நிமிடம் மிநிட் Minute nimitam
தவறு மிஸ்டேக் Mistake tavaru
கலந்து மிக்ஸ் Mix kalantu
திங்கள் மஂடே Monday tinkal
பணம் மநீ Money panam
குரங்கு மஂகீ Monkey kuranku
மாதம் மஂத் Month matam
மாதாந்திர மஂத்லீ Monthly matantira
சந்திரன் மூந் Moon cantiran
துடைப்பம் மாபிஂக் Mopping Tutaippam
காலை மார்நிஂக் Morning kalai
அம்மா மதர் Mother am'ma
மலை மௌஂடந் Mountain malai
சுட்டி மௌஸ் Mouse cutti
வாய் மௌத் Mouth vay
நகர்த்து மூவ் Move nakarttu
அம்மாவை மும் Mum am'mavai
கடுகு மஸ்டயர்ட் Mustard katuku
என் மி My en
நானே மைஸெல்ஃப் Myself nane
ஆணி நேல் Nail ani
பெயர் நாமே Name peyar
இவரது நேடிவ் Native ivaratu
இயற்கை ந்யாசுரல் Natural iyarkai
இயற்கை நேசர் Nature iyarkai
அருகே நியர் Near aruke
சுத்தமாகவும் நீட் Neat cuttamakavum
தேவையான நெஸெஸரீ Necessary tevaiyana
கழுத்து நெக் Neck kaluttu
கழுத்து குறைந்த நெக் லெஸ் Neck less kaluttu kurainta
தேவை நீட் Need tevai
அண்டை நேபர் Neighbour antai
புதிய ந்யூ New putiya
அடுத்த நெக்ஸ்ட் Next atutta
அடுத்த வாரம் நெக்ஸ்ட் வீக் Next week atutta varam
நல்ல நைஸ் Nice nalla
இரவு நைட் Night iravu
இல்லை நோ No illai
ஒலி நாய்ஸ் Noise oli
அசைவ நாந் வெஜிடேரியந் Non vegetarian acaiva
நண்பகல் நூந் Noon nanpakal
இயல்பான நார்மல் Normal iyalpana
மூக்கு நோஸ் Nose mukku
இல்லை நோட் Not illai
எதுவும் நதிஂக் nothing etuvum
ரத்து நோடீஸ் Notice rattu
இப்போது நௌ Now ippotu
மறுப்பு ஆப்ஜெக்ஶந் Objection maruppu
வெளிப்படையாக ஆப்வியஸ்லீ Obviously velippataiyaka
சலுகை ஆஃபர் Offer calukai
அலுவலகம் ஆஃபீஸ் Office aluvalakam
அதிகாரி ஆஃபீஸர் Officer atikari
அதிகாரப்பூர்வ அஃபீஶியல் Official atikarappurva
சரி ஓக் Ok chari
பழைய ஓல்ட் Old palaiya
அன்று ஒன் On anru
வழியில் ஒன் தே வே On the way valiyil
வெங்காயம் ஆநியந் Onion venkayam
ஒரே ஓந்லீ Only ore
திறந்த ஓபந் Open tiranta
அறுவை சிகிச்சை ஆபரேஶந் Operation aruvai cikiccai
எதிர்க்கட்சித் ஆபொஸிஶந் Opposition etirkkatcit
வாய்வழி ஓரல் Oral vayvali
ஆரஞ்சு ஆரெஂஜ் Orange arancu
ஆணை ஆர்டர் Order anai
அனாதை ஆர்ஃபந் Orphan anatai
இல்லையெனில் அதர்‌வைஸ் Otherwise illaiyenil
நம்முடைய அவர்ஸ் ours nam'mutaiya
வெளியே ஔட் Out veliye
வெளியே ஔட்‌ஸைட் Outside veliye
மீது ஓவர் Over mitu
முந்த ஒவர்டேக் Overtake munta
ஆந்தை ஔல் Owl antai
குழந்தை மருத்துவர் பீடியாட்ரீஶியந் Paediatrician kulantai maruttuvar
வலி பைந் Pain vali
பீதி ப்யாநிக் Panic piti
பப்பாளி பபைய Papaya pappali
பார்க்கிங் பகுதியில் பார்கிஂக் ஏரியா Parking area parkkin pakutiyil
கிளி ப்யாரொட் Parrot kili
பகுதி பார்ஶியல் Partial pakuti
பக்கச் சார்பு பார்ஶியாலிடீ Partiality pakkac carpu
கட்சி பார்ட்டி Party katci
அமைதி பீஸ் Peace amaiti
மயில் பீகோக் Peacock mayil
அபராதம் பேனல்ட்ி Penalty aparatam
நிலுவையில் பெஂடிஂக் Pending niluvaiyil
வேலையாள் ப்ேோன் Peon velaiyal
வாசனை திரவியம் பர்ஃப்யூம் Perfume vacanai tiraviyam
ஒருவேளை பர்ஹ்யாப்ஸ் Perhaps oruvelai
காலம் பீரியட் Period kalam
நிரந்தர பர்மநெஂட் Permanent nirantara
புறா பிஜந் Pigeon pura
இளஞ்சிவப்பு பிங்க் Pink ilancivappu
இடம் ப்லேஸ் Place itam
திட்டம் ப்ளான் Plan tittam
விமானம் ப்லேந் Plane vimanam
தாவரங்கள் ப்ல்யாஂட்ஸ் Plants tavarankal
தட்டு ப்லேட் Plate tattu
ஆன்லைன் ப்லே Play anlain
தயவு செய்து ப்லீஸ் Please tayavu ceytu
விஷம் பாய்ஸந் Poison viṣam
அரசியல் பொலிடிகல் Political araciyal
அரசியல் பாலிடிக்ஸ் Politics araciyal
ஏழை புவர் Poor elai
பகுதி போர்ஶந் Portion pakuti
சாத்தியமான பாஸிபல் Possible cattiyamana
உருளைக்கிழங்கு பொட்யாடோ Potato urulaikkilanku
பயிற்சி ப்ர்யாக்டீஸ் Practice payirci
ஜெபம் ப்ரேயர் Prayer jepam
விரும்புகிகிறது ப்ரிஃபர் Prefer virumpukikiratu
பரிந்துரை ப்ரிஸ்க்ரிப்ஶந் Prescription parinturai
ஜனாதிபதி ப்ரெஸிடெஂட் President janatipati
கவுரவத்திற்காக ப்ரெஸ்டீஜ் Prestige kavuravattirkaka
அழகான ப்ரெடீ Pretty alakana
முந்தைய ப்ரீவியஸ் Previous muntaiya
பிரதமர் ப்ரைம் Prime piratamar
தனியார் ப்ரைவேட் Private taniyar
பிரச்சனை ப்ராப்லம் Problem piraccanai
இலாப ப்ராஃபிட் Profit ilapa
முன்னேற்றம் ப்ரோக்ரெஸ் Progress munnerram
உடனடியான ப்ராஂப்ட் Prompt utanatiyana
பிரதிபெயர்களை ப்ரோநௌந்ஸ் Pronouns piratipeyarkalai
முறையான ப்ராபர் Proper muraiyana
ஒழுங்காக ப்ராபர்லீ Properly olunkaka
பரிந்துரைக்கவும் ப்ரபோஸ் Propose parinturaikkavum
பொது பப்லிக் Public potu
பூசணிக்காய் பஂப்‌கிந் Pumpkin pucanikkay
கொள்முதல் பர்சேஸ் Purchase kolmutal
நோக்கம் பர்பஸ் Purpose nokkam
போடவும் புட் Put potavum
பூகம்பம் க்வேக் Quake pukampam
தகுதி க்வாலிஃபிகேஶந் Qualification takuti
தகுதி க்வாலிஃபைட் Qualified takuti
அளவு க்வாஂடிடீ Quantity alavu
விரைவு க்விக் Quick viraivu
வெள்ளையனே வெளியேறு க்விட் Quit vellaiyane veliyeru
மிகவும் க்வைட் Quite mikavum
முள்ளங்கி ர்யாடிஶ் Radish mullanki
விரைவான ர்யாபிட் Rapid viraivana
அரிய ரேர் Rare ariya
அடைய ரீச் Reach ataiya
படித்தல் ரீடிஂக் Reading patittal
தயார் ரெடீ Ready tayar
உண்மையில் ரியலீ Really unmaiyil
காரணம் ரீஸந் Reason karanam
வரவேற்பு ரிஸெப்ஶந் Reception varaverpu
பதிவுகள் ரெகார்ட்ஸ் Records pativukal
சிவப்பு ரெட் Red civappu
குறைக்கவும் ரெட்யூஸ் Reduce kuraikkavum
நிரப்பி ரீஃபில் Refill nirappi
பற்றி ரிகார்டிஂக் Regarding parri
வழக்கமான ரெகுளற் Regular valakkamana
கட்டுப்பாடு ரெக்யுலேஶந் Regulation kattuppatu
நிராகரிக்கவும் ரிஜெக்ட் Reject nirakarikkavum
உறவு ரீலேஶந் Relation uravu
உறவினர் ரிலேடிவ் Relative uravinar
ஓய்வெடுக்க ரில்யாக்ஸ் Relax oyvetukka
சம்பந்தப்பட்ட ரெலவெஂட் Relevant campantappatta
இருக்கிறது ரிமேந் Remain irukkiratu
மீதமுள்ள ரிமேநிஂக் Remaining mitamulla
ஞாபகம் ரிமெஂபர் Remember napakam
அகற்று ரிமூவ் Remove akarru
வாடகைக்கு ரெஂட் Rent vatakaikku
பழுது ரிபேர் Repair palutu
கூடுதல் ரிக்வையர்ட் Required kututal
சரிசெய்யவும் ரிஸால்வ் Resolve cariceyyavum
மரியாதை ரெஸ்பெக்ட் Respect mariyatai
பொறுப்பு ரெஸ்பாந்ஸிபல் Responsible poruppu
ஓய்வு ரெஸ்ட் Rest oyvu
கட்டுப்பாடு ரிஸ்ட்ரிக்ஶந் Restriction kattuppatu
மறு ஆய்வு ரிவைஸ் Revise maru ayvu
உரிமைகள் ரைட்ஸ் Rights urimaikal
ஆறு ரிவர் River aru
மூல காரணம் ரூட் காஸ் Root cause mula karanam
உயர்ந்தது ரோஸ் Rose uyarntatu
வட்ட ரௌஂட் Round vatta
விதி ரூல் Rule viti
வருத்தம் சட் Sad varuttam
பாதுகாப்பாக ஸேஃப்லீ Safely patukappaka
விற்பனை சாலே Sale virpanai
உப்பு ஸால்ட் Salt uppu
உப்பு சால்த்தி Salty uppu
சனிக்கிழமை ஸ்யாடர்டே Saturday canikkilamai
சேமி சாவே Save cemi
ஊழல் ஸ்க்யாஂடல் Scandal ulal
அட்டவணை ஶெட்யூல் Schedule attavanai
பள்ளி ஸ்கூல் School palli
கடல் ஸீ Sea katal
இருக்கை ஸீட் Seat irukkai
இரகசியம் ஸீக்ரெஸீ Secrecy irakaciyam
இரகசிய ஸீக்ரெட் Secret irakaciya
பாதுகாப்பு கார்ட் ஸெக்யூரிடீ கார்ட் Security Gard patukappu kart
சுய ஸெல்ஃப் Self cuya
சுயநலம் ஸெல்ஃபிஶ் Selfish cuyanalam
மூத்த ஸீநியர் Senior mutta
தூண்டப்படக்கூடியது ஸெந்ஸிடிவ் Sensitive tuntappatakkutiyatu
வாக்கியம் ஸெஂடெந்ஸ் Sentence vakkiyam
தனி ஸெபரேட் Separate tani
சேவை ஸர்விஸ் Service cevai
அவர் ஷெ she avar
அதிர்ச்சி ஶாக் Shock atircci
கடை ஶாப் Shop katai
வாங்கும் ஶாபிஂக் Shopping Vankum
குறுகிய ஶார்ட் Short kurukiya
கோபத்தை ஶார்ட் டெஂபர் Short temper kopattai
தோள் ஶோல்டர் Shoulder tol
நோய்வாய்ப்பட்ட ஸிக் Sick noyvayppatta
சமிக்ஞை சிக்னல் Signal camiknai
அமைதியாக ஸைலெஂட் Silent amaitiyaka
வெள்ளி ஸில்வர் Silver velli
எளிய ஸிஂபல் Simple eliya
பாவம் சின் Sin pavam
முதல் ஸிந்ஸ் Since mutal
ஒற்றை ஸிஂகல் Single orrai
மடு சிங்க் Sink matu
ஐயா சீர் Sir aiya
சகோதரி ஸிஸ்டர் Sister cakotari
நிலைமையை ஸிசுயேஶந் situation nilaimaiyai
தோல் ஸ்கின் Skin tol
வானத்தில் ஸ்கை Sky vanattil
தூங்கும் ஸ்லீபிஂக் Sleeping tunkum
வாசனை ஸ்மெல் Smell vacanai
புகை ஸ்மோக் Smoke pukai
புகை ஸ்மோகிஂக் Smoking pukai
தும்மல், ஸ்‌நீஸிஂக் Sneezing tum'mal,
மென்மையான ஸாஃப்ட் Soft menmaiyana
தீர்க்க ஸால்வ் Solve tirkka
சில ஸம் Some cila
யாரோ ஸஂபடீ somebody yaro
எப்படியோ ஸம்ஹௌ Somehow eppatiyo
யாரோ ஸம்வந் someone yaro
மகன் சொன் Son makan
விரைவில் ஸூந் Soon viraivil
புண் ஸாயர் Sore pun
மன்னிக்கவும் ஸாரீ Sorry mannikkavum
மூல ஸோர்ஸ் Source mula
பேசிய ஸ்பீகிஂக் Speaking peciya
சிறப்பாக ஸ்பெஶலீ Specially cirappaka
செலவு ஸ்பெஂட் Spend celavu
கெட்டுப்போன ஸ்பாயில்ட் Spoiled kettuppona
பரவல் ஸ்ப்ரெட் Spread paraval
நிலை ஸ்டேஜ் Stage nilai
ஆரம்பி ஸ்டார்ட் Start arampi
தொடங்குபவள ஸ்டார்‌டர் Starter Totankupavala
மாநில ஸ்டேட் State manila
நிலையம் ஸ்டேஶந் Station nilaiyam
திருட ஸ்டீல் Steal tiruta
படி ஸ்தெப் Step pati
நிறுத்து ஸ்டாப் Stop niruttu
கதை ஸ்டொரி Story katai
வெள்ளம் ஸ்ட்ரீம் Stream Vellam
வலுவான ஸ்ட்ராஂக் Strong valuvana
மாணவர் ஸ்டூடெஂட் Student manavar
பொருள் ஸ்டஃப் Stuff porul
வெற்றி ஸக்ஸெஸ் Success verri
திடீரென்று ஸடந்லீ Suddenly titirenru
சூரியன் சூங் Sun curiyan
சூரியன் பூ சூங் ஃப்லவர் Sun flower curiyan pu
ஞாயிறு ஸந்‌டே Sunday nayiru
ஆச்சரியம் ஸர்ப்ரைஸ் Surprise accariyam
தீர்மானமின்மை ஸஸ்பெந்‌ஸ் Suspense Tirmanaminmai
இனிப்பு ஸ்வீட் Sweet inippu
வீக்கம் ஸ்வெல்லிஂக் Swelling vikkam
நீச்சல் ஸ்விம்மிஂக் Swimming niccal
திறமை ட்யாலெஂட் Talent tiramai
ஆசன எண்ணிக்கை தள்ளி Tally acana ennikkai
பணி டாஸ்க் Task pani
சுவை டேஸ்ட் Taste cuvai
வரி ட்யாக்ஸ் Tax vari
கற்று டீச் Teach karru
ஆசிரியர் டீசர் Teacher aciriyar
கிழித்து டியர் Tear kilittu
தொழில்நுட்ப டெக்நிகல் Technical tolilnutpa
தொழில்நுட்ப டெக்நாலஜீ Technology tolilnutpa
பற்கள் டீத் Teeth parkal
கோயில் டெஂபல் Temple koyil
குத்தகைதாரர் டெநெஂட் Tenant kuttakaitarar
நன்றி த்யாஂக் யூ Thank you nanri
நன்றி தாங்க்ஸ் Thanks nanri
என்று தட் that enru
அதனால் தான் தட்’ச் வை That’s why atanal tan
தங்கள் தேர் their tankal
அவர்கள் தேம் them avarkal
பின்னர் தேன் Then pinnar
அங்கு தேர் There anku
அதன் பின்னர் தேராஃப்டர் Thereafter atan pinnar
இந்த தீஸ் These inta
அவர்கள் தெய் They avarkal
மெல்லிய திண் Thin melliya
நினைத்து திஂகிஂக் Thinking ninaittu
தாகம் தர்ஸ்டீ Thirsty takam
இந்த திஸ் This inta
அச்சுறுத்தல் த்ரெட் Threat accuruttal
தொண்டை த்ரோட் Throat tontai
கட்டைவிரல் தஂப் Thumb kattaiviral
வியாழக்கிழமை தர்ஸ்டே Thursday viyalakkilamai
நேரம் தீமே Time neram
குறிப்புகள் டிப்ஸ் Tips kurippukal
சோர்வாக தீரேட் Tired corvaka
இன்று டுடே Today inru
கால் டோ Toe kal
தக்காளி டொம்யாடோ Tomato takkali
கடினமான டஃப் Tough katinamana
நகரம் டௌந் Town nakaram
பொம்மைகள் டாய்ஸ் Toys pom'maikal
பாடல் ட்ர்யாக் Track patal
பாரம்பரியம் ட்ரடீஶந் Tradition parampariyam
போக்குவரத்து ட்ர்யாஃபிக் Traffic pokkuvarattu
பரிவர்த்தனை ட்ர்யாந்ஸ்யாக்ஶந் Transaction parivarttanai
போக்குவரத்து ட்ர்யாந்ஸ்போர்ட் Transport pokkuvarattu
பயண ட்ர்யாவெல் Travel payana
சிகிச்சை ட்ரீட்‌மெஂட் Treatment cikiccai
மரங்கள் ட்ரீஸ் Trees marankal
மூன்று ட்ரிபல் Triple munru
உண்மை ட்ரூ TRUE unmai
அறக்கட்டளை ட்ரூஸ்ட் Trust arakkattalai
உண்மை திருத் Truth unmai
முயற்சிக்கவும் திரி Try muyarcikkavum
செவ்வாய்க்கிழமை ட்யூஸ்‌டே Tuesday cevvaykkilamai
இதையொட்டி டர்ந் Turn itaiyotti
இரண்டு டூ Two irantu
வகை டைப் Type vakai
முடியவில்லை அநேபல் Unable mutiyavillai
கீழ் அஂடர் Under kil
குறைமதிப்பிடப்பகிறது அந்‌டரெஸ்டீமேட் Underestimate kuraimatippitappakiratu
புரிந்து அஂடர்‌ஸ்ட்யாஂட் Understand purintu
வேலையில்லாத அநெஂப்லாய்ட் Unemployed velaiyillata
துரதிருஷ்டவசமாக அந்‌ஃபார்சுநேட்லீ Unfortunately turatiruṣtavacamaka
தெரியாத அந்‌நோந் Unknown teriyata
வரம்பற்ற அந்‌லிமிடெட் Unlimited varamparra
தேவையற்ற அந்நெஸெஸரீ unnecessary tevaiyarra
அடையமுடியவில்லை உன்றிெஅசப்லே Unreachable ataiyamutiyavillai
அவசர அர்ஜெஂட் Urgent avacara
எங்களை உச் Us enkalai
பயன்படுத்தவும் யூஸ் Use payanpatuttavum
விடுமுறை வாகேஶந் Vacation vitumurai
தடுப்பூசி வ்யாக்ஸிநேஶந் Vaccination tatuppuci
பல்வேறு வெரைடீ Variety palveru
சைவம் வெஜிடேரியந் Vegetarian caivam
கப்பல்கள் வெஸல்ஸ் Vessels kappalkal
வெற்றி விக்டரீ Victory verri
கிராமம் விலேஜ் Village kiramam
தெற்று நோய் நீர் வைரஸ் Virus Terru noy nir
ஈரப்பதம் விஸிபிலிடீ Visibility irappatam
பார்வை விஷந் Vision parvai
வருகை விசிட் Visit varukai
வாந்தி வாமிடிஂக் Vomiting vanti
காத்திருக்கவும் வேட் Wait kattirukkavum
நேர்முக வாக் Walk nermuka
கழுவும் வாஶ் Wash kaluvum
சலவை வாஶிஂக் Washing calavai
கழிவு வேஸ்ட் Waste kalivu
கண்காணிப்பகம் வாச் Watch kankanippakam
காவலாளி வாச்‌மந் Watchman kavalali
நீர் வாடர் Water nir
நீர்வீழ்ச்சி வாடர்‌ஃபால் Waterfall nirvilcci
தர்பூசணி வாடர்‌மெலந் Watermelon tarpucani
அலை வேவ் Wave alai
நாம் வீ We nam
பலவீனமான வீக் Weak palavinamana
பலவீனம் வீக்‌நெஸ் Weakness palavinam
செல்வம் வெல்த் Wealth celvam
அணிய வேர் Wear aniya
வானிலை வெதர் Weather vanilai
திருமண வெட்டிஂக் Wedding tirumana
புதன் வெட்‌நெஸ்‌டே Wednesday putan
வாரம் வீக் Week varam
அழுகையின் வீபிஂக் Weeping alukaiyin
வரவேற்கிறோம் வெல்‌கம் Welcome varaverkirom
என்ன வாட் what enna
என்ன வாடெவர் Whatever enna
போது வெந் When potu
எப்போதெல்லாம் வெநெவர் Whenever eppotellam
அங்கு வேர் where anku
எங்கு வேரெவர் Wherever enku
இது விச் which itu
போது வைல் While potu
வெள்ளை வைட் White vellai
யார் ஹூ Who yar
முழு ஹோல் Whole mulu
அதன் ஹூஸ் whose atan
ஏன் வை why en
மனைவி வைஃப் Wife manaivi
வெற்றி விந் Win verri
காற்று வைஂட் Wind karru
சாளரம் விஂடொ Window calaram
விரும்புகிறேன் விஶ் Wish virumpukiren
உடன் வித் With utan
திரும்பப்பெறு வித்‌ட்ரா Withdraw tirumpapperu
இல்லாமல் விதௌட் Without illamal
வார்த்தை வர்ட் Word varttai
வேலை வர்க் Work velai
வேலை சுமை வர்க் லோட் Work load velai cumai
உலக வர்ல்ட் World ulaka
உலக வர்ல்ட் World ulaka
மோசமான வர்ஸ்ட் Worst mocamana
என்று வுட் Would enru
கட்டுரை எழுதுதல் ரைடிஂக் Writing katturai elututal
ஆண்டு யியர் Year antu
மஞ்சள் யெல்லொ Yellow mancal
ஆம் எஸ் Yes am
நீங்கள் யூ You ninkal
இளம் யஂக் Young ilam
இளம் யஂகர் Younger ilam
உங்கள் யுவர் Your unkal
உன் யுவர்ஸ் Yours un
உங்களை யுவர்‌ஸெல்ஃப் Yourself unkalai

Primary words book for kids
English speaking course for Kids

General words to learn English
Online free quick courses


Home
General words to learn English
www.GeneralCalculator.com